Skip to main content

Leverantörens villkor

Läs dessa villkor noga då de, tillsammans med den specifika informationen om din bekräftade transfer, utgör grunden för ditt avtal med leverantören som anges på din bokningsbekräftelse. I dessa bokningsvillkor hänvisar referenser till ”vi”, ”oss” och ”vår” till serviceleverantörerna. I dessa bokningsvillkor innefattar referenser till ”du” och ”din” och ”passagerare” den första namngivna personen i bokningen och alla personer åt vilka bokningen görs och alla andra personer som bokningen överförs till.

Din transfer kan tillhandahållas av en oberoende leverantör/oberoende leverantörer. Dessa leverantörer tillhandahåller dessa tjänster i enlighet med deras egna villkor som utgår en del av ditt avtal med oss. Några av dessa villkor kan begränsa eller undanta leverantörens ansvar gentemot dig.

Boka och betala för dina transferarrangemang

Din bokning har bekräftats och ett avtal mellan dig och oss för de aktuella transferresorna föreligger när den korrekta betalningen har gjorts till oss. Inget avtal föreligger innan vi har tagit emot alla pengar som ska betalas för din transfer från vårt ombud.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra alla annonserade eller bekräftade transferpriser. Om ditt bokningsombud inte informerar dig om korrekt pris för den transfer som du vill boka då din bokning bekräftas ger vi dig möjlighet att boka om din transfer till korrekt pris eller att avboka din transfer och få en full återbetalning av alla pengar som betalats.

Ändringar och avbokningar

Om du är ett reseombud eller handelspartner och du behöver ändra eller avboka bokningsuppgifterna gör du det online genom att logga in på ditt konto på http://www.holidaytaxis.com/login.php och sedan använda vår funktion ”Sök bokning”, i linje med de villkor som anges nedan.

Avbokningar:

Online - bokningar kan avbokas när som helst online.

Vid avbokning mer än 5 dagar före datum och tidpunkt för den bokade utgående transfern, tas inga avbokningsavgifter ut och värdet på bokningen återbetalas till dig helt om den har betalts.

Vid avbokning inom 5 dagar före datum och tidpunkt för den bokade utgående transfern (inklusive om resenären inte infinner sig), debiteras passageraren en avbokningsavgift på 100 %.

Offline - bokningar kan avbokas när som helst genom Holiday Taxis Admin Team, via e-post, på admin@holidaytaxis.com.

Vid avbokning via e-post mer än 5 dagar före datum och tidpunkt för den bokade utgående transfern tas en administrativ avgift på £20.00 per avbokad bokning ut för den avbokade bokningen, som du ansvarar för betalningen av.

Vid avbokning inom 5 dagar före datum och tidpunkt för den bokade utgående transfern (inklusive om resenären inte infinner sig) debiteras passageraren en avbokningsavgift på 100 %.

Datum och tidpunkt då e-postmeddelandet togs emot avgör vilka avgifter som gäller för din bokning.

Om du har en reseförsäkring kan du kanske få tillbaka eventuella avbokningsavgifter.

Om vi, av någon anledning utanför vår kontroll, inte kan tillhandahålla den bokade transfern, förbehåller vi oss rätten att ordna alternativa transferarrangemang som håller minst samma standard som de som ursprungligen bokades. I den mycket osannolika händelsen att dina transferresor inte kan tillhandhållas som de bokats och vi inte kan erbjuda motsvarande alternativa arrangemang återbetalar vi alla pengar du har betalt oss.

Ändringar:

Online - bokningar kan bara ändras upp till 3 dagar före datum och tidpunkt för den bokade utgående transfern, utan några administrativa avgifter, om inte bokningspriset ändras på grund av bokad produkt, typ av fordon, antal fordon, semesterort, antal passagerare, nattavgifter eller säsongsmässiga förändringar osv. Om en ändring på något sätt ändrar det ursprungliga bokningspriset debiteras du det nya priset med avseende på bokningsuppgifterna för den ändrade bokningen.

När det gäller ändringar som görs inom 3 dagar före datum och tidpunkt för den bokade utgående transfern måste du kontakta Holiday Taxis Admin Team, enligt nedan.

Offline - bokningar kan ändras när som helst före datumet och tidpunkten för den bokade utgående transfern, av Holiday Taxis Admin Team, via e-post till admin@holidaytaxis.com. En administrativ avgift på £10.00 per ändring tas ut om du väljer att ändra din bokning via vårt Admin Team, i stället för att utnyttja vårt onlinesystem.

Om priset på din ursprungliga bokning ändras på grund av bokad produkt, typ av fordon, antal fordon, semesterort, antal passagerare, nattavgifter eller säsongsmässiga förändringar osv. debiteras du det nya priset med avseende på bokningsuppgifterna för den ändrade bokningen, plus den administrativa avgiften.

När det gäller bokningsändringar kan vi inte garantera att alla ändringar är möjliga att göra, på grund av faktorer som till exempel tillgång, men vi försöker alltid att tillgodose dina krav.

Vårt ansvar för din bokning

Med förbehåll för dessa bokningsvillkor tillhandahålls dina transferarrangemang med vederbörlig kompetens och omsorg. Vi ansvarar inte för och betalar inte dig någon kompensation för någon personskada, sjukdom, dödsfall, förlust, skada, utgift, kostnad eller något annat anspråk av något slag som är en följd av:

a) handling(ar) och/eller försummelse(r) av den drabbade personen/de drabbade personerna;

b) handling(ar) och/eller försummelse(r) av en tredje part som inte är kopplad till tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna och som inte kunde förutses eller undvikas; eller

c) ovanliga eller oförutsebara omständigheter utanför vår kontroll, vars konsekvenser inte kunde ha undvikits även om all tillbörlig omsorg hade iakttagits; eller

d) en händelse som varken vi själva, våra anställda, ombud eller leverantörer och underleverantörer kunde, även med all tillbörlig omsorg, ha förutsett eller förhindrat.

Vi begränsar det ersättningsbelopp vi kan behöva betala dig om vi befinns vara ansvariga enligt denna punkt:

a) förlust av och/eller skada på något bagage eller personliga ägodelar och pengar,

Maximalt belopp vi måste betala dig är totalt £25 per person eftersom du antas ha en lämplig försäkring som täcker alla förluster av detta slag.

b) Anspråk som inte omfattas av (a) ovan eller som involverar personskada, sjukdom eller dödsfall

Maximalt belopp vi måste betala dig är två gånger priset som betalats av eller på uppdrag av den person/de personer som påverkas totalt.

Ett villkor för att vi ska acceptera ansvar under denna punkt är att du informerar oss och vår leverantör/våra leverantörer om varje anspråk helt i enlighet med vårt klagomålsförfarande som anges i dessa villkor.

Vi har inte heller något ansvar i följande situationer:

  • om du åsamkas någon förlust eller skada som inte kunde förutses vid tidpunkten för bokning, baserat på informationen som du uppgav.
  • om du åsamkas någon förlust eller skada som avser en affärsaktivitet.
  • om någon förlust eller skada avser en tjänst som inte ingår i avtalet med dig.

Med förbehåll för dessa bokningsvillkor är vi inte ansvariga och kommer inte att betala dig någon kompensation om våra avtalsförpliktelser gentemot dig påverkas av någon händelse som vi inte, även med all tillbörlig omsorg, kunde förutse eller undvika. Sådana händelser omfattar krig, krigshot, upplopp, civila oroligheter, strejk, katastrofer, terrorism, dåligt väder, handlingar av någon regering eller offentlig myndighet, force majeure och andra händelser utanför vår kontroll.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att du hämtas från hämtningsplatsen vid den tidpunkt som anges i din bokningsbekräftelse. Vi ansvarar emellertid inte för några förluster eller kostnader som du har eller åsamkas genom rimliga eller oundvikliga förseningar och det är ditt ansvar att boka taxin så att den hämtar dig i tid. Varken vi eller leverantören ansvarar för några förluster du drabbas av (inklusive till exempel missade flyg) till följd av du underlåter att avsätta tillräckligt med tid för resan.

Ditt ansvar för din bokning

Om ditt utgående flyg är försenat ändras automatiskt dina transferarrangemang och din taxi hämtar dig den nya ankomsttiden. Observera att ytterligare nattillägg kan tillkomma.

Om ditt utgående flyg omdirigeras av någon anledning kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ordna så att en taxi hämtar dig från den ursprungliga flygplatsdestinationen den nya ankomsttiden. I SITUATIONER DÅ INFORMATION OM ATT FLYGET OMDIRIGERATS KOMMER FÖR SENT FÖR ATT FÖRHINDRA ATT TAXIFÖRAREN RESER TILL FLYGPLATSEN ELLER ATT HAN VÄNTAR PÅ ATT FLYGET ANLÄNDER VID DEN URSPRUNLIGA LANDNINGSTIDEN, KAN DU BEHÖVA BOKA EN ANNAN TAXI OCH BETALA YTTERLIGARE AVGIFTER LOKALT.

ALLA BOKNINGAR AV EN BUSSTRANSFERSERVICE FRÅN DIN SEMESTERORT TILL DEN RELEVANTA FLYGPLATSEN MÅSTE BEKRÄFTAS MED DIN LOKALA REPRESENTANT MINST 48 TIMMAR FÖRE DIN AVRESA FRÅN SEMESTERORTEN. DET ÄR DITT ANSVAR ATT BEKRÄFTA DIN BOKNING PÅ DET SÄTT SOM ANGES PÅ DIN BOKNINGSBEKRÄFTELSE. OM DIN BOKNING INTE BEKRÄFTAS KAN VI INTE GARANTERA ATT SERVICEN TILLHANDAHÅLLS OCH VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER YTTERLIGARE KOSTNADER SOM DU ÅSAMKAS.

Klagomål

Om du har något klagomål gällande någon aspekt av transfern måste klagomålet genast delges vår lokala representant. Om problemet som orsakade klagomålet inte löses lokalt följer du upp detta inom 28 dagar från att du återvänt hem genom att skriva till oss och ange din bokningsreferens och all annan relevant information. Om du underlåter att följa detta enkla förfarande fråntas vi möjligheten att undersöka och rätta till problemet under tiden du befinner dig på semesterorten, och detta kan påverka dina rättigheter under detta avtal.

Varje förlust och/eller skada av väskor måste rapporteras till den lokala representanten så fort förlusten eller skadan har skett. Om inte detta rapporteras på semesterorten kommer vi inte att överväga några anspråk när du kommer tillbaka.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor styrs av brittisk lag och domstolar i England och Wales har exklusiv jurisdiktion över varje tvist och anspråk som kan uppstå.

Särskilda önskemål

Alla särskilda önskemål måste meddelas oss vid bokningstillfället. Även om vi kommer att göra allt för att tillgodose rimliga särskilda önskemål kan vi inte garantera att de tillgodoses.

Funktionshinder och medicinska problem

Vi är inte specialister på transfer för personer med funktionshinder, men vi gör vårt yttersta för att tillgodose eventuella särskilda behov. Om du eller någon i ditt sällskap har ett medicinskt problem eller ett funktionshinder som kan påverka transfern vill vi att du tillhandahåller oss fullständiga uppgifter genom att lämna dem till vårt bokningsombud innan vi bekräftar din bokning, så att vi kan informera om de valda arrangemangen är lämpliga eller inte.

Informera oss vid bokningstillfället om någon/några av passagerarna använder rullstol. Informera oss också om rullstolen är hopfällbar eller inte, så att vi kan se till att lämpligt fordon som uppfyller dina behov bokas.

BILBARNSTOLAR

Varje förlust och/eller skada av väskor måste rapporteras till den lokala representanten så fort förlusten eller skadan har skett. Om inte detta rapporteras på semesterorten kommer vi inte att överväga några anspråk när du kommer tillbaka.

Enligt EU-direktiv 2003/20/EG gäller följande:

Barn måste använda godkänd bilbarnstol tills de är 135 cm långa eller 12 år gamla (beroende på vilket de når först). Därefter måste de använda bilbälte avsett för vuxna. Det är förarens ansvar att se till barn spänns fast korrekt. Undantag görs emellertid för licensierade fordon, som kan transportera barn även om inga godkända bilbarnstolar är tillgängliga.

Licensierade fordon omfattas av följande regler:-

  • Barn under tre års ålder som reser i en licensierad taxi/ett licensierat fordon får resa utan att vara fastspänt i fordonets bakre del om det inte finns någon bilbarnstol tillgänglig.
  • Barn som är tre år eller äldre måste använda ett bilbälte avsett för vuxna om det inte finns någon bilbarnstol tillgänglig eller om den är upptagen.

Busstransfer

Ingen avgift tas ut för barn under tre års ålder (under förutsättning att de sitter i en vuxen persons knä och inte upptar framsätena i fordonet).

Barn som är tre år och äldre räknas alltid som passagerare, upptar ett säte och måste bokas och betalas för fullt ut.

Privat transfer

Barn under tre års ålder måste resa utan att vara fastspända (i en vuxen persons knä) i fordonets bakre del om ingen bilbarnstol tillhandahålls. Barnet tas ändå med vid beräkning av fordonets utnyttjande.

Om kunder väljer att använda eller ta med en bilbarnstol måste barnet inkluderas i totalt antal passagerare som reser, då ett säte i fordonet används.

Barn som är tre år eller äldre räknas alltid som passagerare, upptar ett säte och måste använda ett säkerhetsbälte avsett för vuxna om ingen bilbarnstol tillhandahålls.

Obs! Om föräldrar väljer att använda bilbarnstol rekommenderar vi att de tar med sig en egen för att säkerställa att säkerhetsstandarderna följs. Om det anges vid bokningstillfället kan bilbarnstolar förbokas på vissa semesterorter. Avgifter kan tillkomma.

Beteende

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta transfern, om du eller ditt sällskaps uppförande eller beteende är störande på något sätt och/eller påverkar din säkerhet eller förarens eller fordonets säkerhet. Varken vi eller någon av våra leverantörer accepterar ansvar för några extra kostnader som åsamkas dig/ditt sällskap till följd av att vi eller några av våra leverantörer gjort det.

Passagerare får inte medta alkoholhaltiga drycker på fordonen i syfte att konsumera dem under transferresan. Vi förbehåller oss även rätten att vägra personer som tros vara påverkade av alkohol eller droger att resa med vår transfer.

Full betalning för skador eller förluster som orsakats av passagerare måste betalas direkt till oss eller andra leverantörer innan passageraren/passagerarna lämnar transfern. Om du underlåter att betala ansvarar du för eventuella skadeståndskrav (inklusive juridiska kostnader) som uppstår som en följd av dina handlingar tillsammans med alla kostnader som vi åsamkas när vi driver krav mot dig.

Vi kan inte hållas ansvariga för handlingar eller beteenden som utförs av andra gäster eller individer som inte har någon koppling till dina bokningsarrangemang eller till oss.

Bagage

Du får ta med dig en normalstor resväska eller en stor bag och ett handbagage av samma storlek som flygbolagen tillåter. Om vi godkänner det kan du få ta med ytterligare bagage, men:-

OBSERVERA ATT DETTA KAN MEDFÖRA EN YTTERLIGARE AVGIFT FÖR VILKEN DU ANSVARAR VID TILLFÄLLET.

Informera oss vid bokningstillfället genom att informera vårt bokningsombud om du vill resa med skrymmande bagage inklusive, men inte begränsat till, surfbrädor, cyklar, burar för husdjur eller andra större föremål. Detta görs för att säkerställa att våra fordon kan transportera dig och ditt bagage. Om du underlåter att informera oss vid tidpunkten för bokningen ansvarar du för oss eller för våra leverantörer för alla ytterligare kostnader som orsakats av transporten av sådana föremål.