Skip to main content

HolidayTaxis Group Limited bedriver verksamhet under namnet (t/a) HolidayTaxis

Villkor

HolidayTaxis Group Limited t/a HolidayTaxis (kallas i avtalet för ”vi, oss eller vår”) agerar beroende agent (disclosed agent) för tredje part som tillhandahåller transport (”leverantören”). Avtalet om tillhandahållande av transportservice ingås mellan dig och leverantören.

Vårt huvudkontor finns på adressen Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, England, och vårt organisationsnummer är 4391036. Läs dessa villkor noga innan du gör någon bokning, då de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter och du är bunden av dem.

Dessa bokningsvillkor utgör tillsammans med informationen på vår webbplats och bokningsbekräftelsen hela avtalet mellan oss och dig och täcker alla bokningar som gjorts genom HolidayTaxis Group Limited, inklusive bokningar som görs på HolidayTaxis webbplats.

1 Introduktion

    

1.1 Läs dessa villkor noga innan du gör någon bokning. Genom att göra en bokning med oss accepterar du att vara juridiskt bunden av dessa villkor och är medveten om att de kan ändras och då publiceras på vår webbplats samt annan information som finns på webbplatsen och som visas på bokningsbekräftelsen. Observera också att då du sluter avtal direkt med leverantören kan du också vara bunden av deras bokningsvillkor.

    

1.2 Genom att beställa en tjänst från våra webbplatser ingår du ett avtal med leverantören som tillhandahåller tjänsten och inte HolidayTaxis Group Limited. Du accepterar att vara juridiskt bunden av dessa användningsvillkor på det sätt som de gäller för din beställning.

    

1.3 Om du inte vill vara bunden av dessa villkor kan du tyvärr inte beställa via vår webbplats.

2 Beställa

    

2.1 Om du vill göra en beställning måste du följa beställningsrutinerna som anges på vår webbplats beställningssida. Alla beställningar måste göras minst 48 timmar före din avresa.

    

2.2 Vi har rätt att, å leverantörens vägnar, avböja en beställning som du gör. Vi garanterar inte att vi kan hitta en leverantör till varje bokningsförfrågan. I den händelse att vi inte kan tilldela din bokningsförfrågan till en leverantör skickar vi ett e-postmeddelande som informerar dig om detta. Ett alternativ kan erbjudas som kan omfatta ytterligare avgifter. Vi bekräftar din bokning genom att utfärda en bokningsbekräftelse å leverantörens vägnar till den e-postadress som du gav oss vid beställningen. Leverantörens informationen tillhandahålls bara om bokningen tilldelas. Med förbehåll för punkt 3.3, 4.4 och 5 utförs beställningen av leverantören på det datum som anges på bokningsbekräftelsen.

    

2.3 Du bekräftar att alla uppgifter som du ger oss i syfte att köpa tjänsten är korrekta, att kredit- eller betalkortet som du använder är ditt eget och att det finns tillräckligt med pengar eller kredit för att täcka kostnaden för tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att validera dina kreditkorts- eller betalkortsuppgifter innan vi tillhandahåller tjänsten. Om validering inte kan erhållas och betalning inte görs förbehåller vi oss rätten att avboka bokningen å den berörda leverantörens vägnar som då inte kommer att utföra tjänsten.

    

2.4 För bokningar som tilldelas en leverantör skapas en bokningsbekräftelse med reseuppgifter, leverantörens information och ditt unika bokningsnummer. Det är ditt ansvar att kontrollera informationen på bokningsbekräftelsen före resan och informera oss om det finns några fel. HolidayTaxis kan inte hållas ansvariga om informationen som anges vid beställningstillfället är felaktig. Du måste visa denna för föraren vid resans början. Leverantören kan vägra dig transfern om du inte visar bokningsbekräftelsen.

3 Priser och betalning

    

        Observera att det ibland förekommer ändringar av och fel i annonserade och bekräftade priser och andra webbplatsuppgifter. Du måste kontrollera priset för vald transfer vid bokningstillfället.    

    

3.1 Information om priserna för tjänsten och rutinerna för betalning och leverans visas på vår webbplats. Det pris som gäller för varje tjänst är priset som visas på vår webbplats det datum och den tidpunkt du gör din beställning. Priset för en tjänst på vår webbplats kan ändras innan du gör din beställning. Vi försöker säkerställa att priserna som visas på vår webbplats är korrekta men priset på din beställning behöver valideras av oss som en del av godkännandeförfarandet (se punkt 3.2 nedan). När du accepterar dessa villkor och när priset på tjänsten har bekräftats avstår du från din rätt att låta tjänstens pris beräknas på en taxameter.

    

3.2 Vi informerar dig om en tjänsts korrekta pris är högre än priset som anges på din beställning, och du kan avbryta beställningar och bestämma dig för om du vill beställa tjänsten till det korrekta priset eller inte. Om du avbryter beställningen får du tillbaka alla pengar som du har betalat.

    

3.3 Priserna som anges är per fordon - förutom när det gäller busstransfer då priserna anges per person.

    

3.4 Du måste betala med kredit- eller betalkort vid beställningstillfället såsom anges på beställningssidan på vår webbplats. Vilka kort vi accepterar anges på beställningssidan på vår webbplats.

    

3.5 Om du bokar via ett reseombud fungerar de som en underleverantör på uppdrag av leverantören. Du ingår inte ett avtal med leverantören för tillhandahållande av tjänster förrän leverantören har erhållit full betalning. Leverantören accepterar inte något ansvar för någon bekräftad tjänst förrän leverantören har tagit emot full betalning. När vi har tagit emot full betalning från reseombudet kan vi göra bokningen hos leverantören.

4 Speciella önskemål

    

Om du har några speciella önskemål ber vi dig att informera oss om detta vid bokningstillfället. Vi strävar efter att vidarebefordra alla sådana önskemål till leverantören, men vi kan inte garantera att de uppfylls och vi har inget ansvar gentemot dig om de inte gör det.

5 Dina ändringar och avbeställningar

    

Ändringar kan göras direkt online upp till 3 dagar före första (eller enda) delsträckan för den utgående bokade transfern. I annat fall måste alla önskemål om ändringar göras via e-post till adressen admin@admin@holidaytaxis.com eller genom att ringa till endast på kontorstid (Storbritannien), och de börjar gälla från dagen för mottagandet. Ändringar som görs utanför kontorstid (Storbritannien) godtas inte. Även om vi försöker hjälpa dig kan vi inte garantera att dina önskemål om ändringar kan uppfyllas. Avgifter kan debiteras. Avbokningar kan göras direkt online när som helst före datumet för den första (eller enda) delsträckan för den utgående bokade transfern. Avgifter kan debiteras. Ändringar och avbeställningar kan bara accepteras i enlighet med den berörda leverantörens villkor. Leverantören kan debitera de avbeställnings- eller ändringsavgifter som visas i deras bokningsvillkor (vilket kan vara så mycket som 100 v kostnaden för transfer och avgifterna ökar vanligtvis närmare datumet för avfärd). Dessutom förehåller vi oss rätten att debitera en administrativ avgift på £20.00 per person för alla ändringar av tjänsten eller avbeställningar.

6 Leverantörens ändringar och avbeställningar

    

Vi informerar dig så snart som möjligt om leverantören behöver göra en väsentlig förändring av din bekräftade tjänst eller avboka den. Vi kommer även att vidta alla rimliga ansträngningar för att hitta lämpliga alternativa tjänster för dig utan extra kostnad, men vi har inget ytterligare ansvar gentemot dig.

7 Vårt ansvar

    

7.1 Vi fungerar som bokningsombud. Som sådant accepterar vi inte något ansvar för det faktiska tillhandahållandet av tjänster. Vårt ansvar är begränsat till att publicera information på vår webbplats om de tjänster leverantörerna tillhandahåller, vidarebefordra bokningsinformation till leverantörer och informera dig om alla ändringar av dina bokningsvillkor. Vi accepterar inget ansvar för någon information om transferresorna som vi vidarebefordrar till dig i god tro. Vi accepterar inget ansvar för någon sjukdom, skada, dödsfall eller förlust av något slag. Detta omfattar förlust, skada eller stöld av något bagage eller personlig tillhörighet som du eller ditt sällskap har med sig. Alla anspråk när det gäller förlust, skada, sjukdom eller dödsfall ska göras gentemot leverantören direkt eller kan i vissa fall täckas av din försäkring. Vi accepterar bara ansvar gentemot dig när det gäller anspråk som uppstår enbart som ett resultat av vår egen oaktsamhet.

    

7.2 Beskrivningar av transfer som tillhandahålls är hämtade från information som tillhandahålls av leverantören och vi accepterar inte ansvar för några felaktigheter i sådan information, inte heller kan vi ta ansvar för ändringar av förhållanden som inte kommunicerats till oss av leverantören.

    

7.3 I den händelse vi befinns vara ansvariga gentemot dig på någon som helst grund är vårt maximala ansvar gentemot dig begränsat till två gånger kostnaden för din bokning (eller en lämplig andel av denna om inte alla i bokningen påverkas). Vi utesluter inte och begränsar inte något ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår som en följd av vår oaktsamhet eller någon av våra anställdas oaktsamhet när de agerar i samband med sin anställning.

8 Force Majeure

    

Force majeure innebär att varken vi eller leverantören kommer att ge dig ersättning om vi eller leverantören måste avboka eller ändra en tjänst på grund av oförutsebara omständigheter utanför vår eller leverantörens kontroll. Dessa kan omfatta men är inte begränsade till olyckor och relaterade förseningar, oplanerade marscher, demonstrationer och organiserade störningar, polisinsatser, oförutsedda väghinder, terroristverksamhet och dess följder eller hot om sådan verksamhet, upplopp, en regerings eller en annan nationell eller lokal myndighets handlande, arbetskonflikt, naturkatastrof eller kärnkraftsolycka, brand, ogynnsamma väderförhållanden eller andra liknande händelser utanför leverantörens kontroll.

9 Ditt ansvar

    

9.1 Det är ditt ansvar att resa med bokningsbekräftelsen som anger ankomstinstruktioner (som är olika på varje flygplats) och alla relevanta lokala kontaktnummer i händelse av en nödsituation och telefonnummer till lokala kontor för återbekräftelse och kontaktnummer. Detta klargörs på din bokningsbekräftelse och på webbplatsen. Varken vi eller leverantören accepterar något ansvar för eventuell förlust av service eller annan förlust om du inte har med vår bokningsbekräftelse på resan.

    

9.2 Om ditt flyg omdirigeras rekommenderar vi att du kontaktar vår hjälplinje som är öppen dygnet runt så fort som möjligt då de kan hjälpa dig att hitta alternativa transferarrangemang. Observera att varken vi eller leverantören ansvarar för att betala för sådana alternativa arrangemang. Med förbehåll för flygbolagets villkor är det flygbolagets ansvar att transportera dig till den ursprungliga destinationen.

10 Om du har klagomål

    

10.1 Om du får problem med din tjänst ska du informera leverantören eller ringa oss på de telefonnummer som anges på din bokningsbekräftelse. Vi kommer genast att försöka utreda frågan med leverantören för din räkning och ställa allt till rätta. Underlåtenhet att informera oss eller den berörda leverantören om ditt klagomål i detta skeda påverkar din förmåga att utreda frågan och dina rättigheter under avtalet med leverantören.

    

10.2 Om du har något att påtala när du kommer tillbaka, som är kopplat till den service som bokas genom HolidayTaxis, ska du informera oss via knappen "Report Issues" (Rapportera problem) på vår webbplats eller via e-post till adressen customerservices@admin@holidaytaxis.com eller via brev till Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, England. Vi samarbetar med leverantören och strävar efter att lösa alla klagomål inom 28 dagar efter att vi meddelats.

    

10.3 Observera att vi måste få del av alla klagomål skriftligen inom 28 dagar från bokningsdatumet för återresan. (Om det bara gäller en utgående transfer - måste vi få del av klagomålet inom 28 dagar från det här datumet.)

11 Allmänt

    

11.1 Om du vill åberopa en ändring av dessa villkor bör du se till att vi godkänner sådana ändringar skriftligen så snart som möjligt.

    

11.2 Vi kan överföra eller lägga ut några eller alla våra rättigheter och skyldigheter under dessa villkor när som helst.

    

11.3 Vi kan ändra dessa villkor då och då och publicera den nya versionen på vår webbplats, och sedan regleras all användning av vår webbplats av den nya versionen. Du måste kontrollera villkoren på webbplatsen regelbundet. Villkoren som reglerar köp av en tjänst är de villkor som gäller vid beställningstillfället.

    

11.4 En person som inte är en part i vårt avtal eller avtalet med leverantören har ingen rätt under Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att åberopa något villkor i något avtal, men det påverkar inte någon rätt eller kompensation som föreligger eller är tillgänglig för en annan part utanför denna lag.

    

11.5 Om någon bestämmelse eller något villkor i dessa villkor blir eller förklaras vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara av något som helst skäl, ska bestämmelsen eller villkoret tas bort men alla andra villkor kommer att gälla.

    

11.6 Våra villkor och din användning av vår webbplats regleras av lagstiftningen i England och Wales, och i händelse av en tvist under vårt avtal godtar du engelska domstolars exklusiva jurisdiktion.

    

11.7 Underlåtenhet av någon av parterna att använda sig av någon rättighet eller påföljd under detta avtal innebär inte att rättigheten eller påföljden upphävs.

    

11.8 Dessa villkor tillsammans med sekretesspolicyn, alla beställningsformulär och betalningsinstruktioner, om det finns några, ersätter alla andra villkor som tidigare varit tillämpliga för användningen av vår webbplats och/eller försäljningen av tjänsten å leverantörens vägnar.