Skip to main content

Voorwaarden en bepalingen Leverancier

Lees deze voorwaarden goed. Ze vormen samen met specifieke informatie over uw bevestigde transfer de basis van uw overeenkomst met de leverancier zoals vermeld op uw bevestigingsvoucher. In deze boekingsvoorwaarden wordt met 'we', 'ons' of 'onze' verwezen naar de aanbieder van de services. In deze boekingsvoorwaarden wordt met 'u', 'uw' en 'passagier(s)' verwezen naar de eerst genoemde persoon op de boeking en alle personen voor wie de boeking is gemaakt, of een andere persoon aan wie een boeking wordt overgedragen.

Uw transfer kan worden verzorgd door een onafhankelijke leverancier. Deze leveranciers bieden hun services aan overeenkomstig hun eigen voorwaarden die onderdeel vormen van uw overeenkomst met ons. Een aantal van deze voorwaarden kan de aansprakelijkheid van de leverancier naar u toe beperken of uitsluiten.

Uw transfers reserveren en betalen

Uw boeking wordt bevestigd en de overeenkomst tussen u en ons voor de betreffende transfers gaat van kracht op het moment dat de betaling door ons wordt ontvangen. Er is geen overeenkomst tussen ons tot het geld voor uw transfer volledig is ontvangen via onze agent.

Prijzen

We behouden ons het recht voor om onze geadverteerde of bevestigde transferprijzen te wijzigen. Indien onze boekingsagent u niet op de hoogte stelt van de juiste actuele prijs voor de transfer die u wilt reserveren op het moment dat uw boeking wordt bevestigd, krijgt u de gelegenheid om uw transfer opnieuw te reserveren tegen de juiste prijs of deze te annuleren en uw geld terug te krijgen.

Wijzigingen en annuleringen

Indien u een reisbureau of handelspartner bent en u uw boeking wilt aanpassen of annuleren, dan kunt u dit online doen door u aan te melden bij uw account op http://www.holidaytaxis.com/login.php. Gebruik de functie Zoek boekingen overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.

Annuleringen:

Online - boekingen kunnen te allen tijden online worden geannuleerd.

Indien een boeking meer dan vijf dagen voor de transferdatum en -tijd van de heenreis wordt geannuleerd, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht en ontvangt u het volledige reeds betaalde bedrag terug.

Indien de boeking binnen vijf dagen van de gereserveerde transferdatum en -tijd van de heenreis gebeurt (dit geldt ook in het geval dat u niet op komt), zijn de annuleringskosten 100%.

Offline - boekingen kunnen te alle tijden worden geannuleerd door het administratieve team van Holiday Taxis te e-mailen op admin@holidaytaxis.com.

Indien de boeking meer dan vijf dagen voor de datum en tijd van de heenreis via e-mail wordt geannuleerd, worden er annuleringskosten van £ 20,00 per geannuleerde boeking in rekening gebracht op de geannuleerde boeking waarvoor u verantwoordelijk bent.

Indien de boeking binnen vijf dagen van de gereserveerde transferdatum en -tijd van de heenreis gebeurt (dit geldt ook in het geval dat u niet op komt), zijn de annuleringskosten 100%.

De datum en de tijd van de ontvangst van de e-mail bepalen eventuele kosten die van toepassing zijn op uw boeking.

Indien u een reisverzekering hebt, kan het zijn dat u eventuele annuleringskosten terug kunt vorderen.

Indien we om een reden buiten onze macht niet in staat zijn om de gereserveerde transfer aan te bieden, behouden we ons het recht voor om een alternatieve transfer te regelen van ten minste hetzelfde niveau als de transfer die u oorspronkelijk had gereserveerd. In het onwaarschijnlijke geval dat uw transfer niet kan worden verleend volgens de boeking en we geen alternatieve transfer kunnen bieden, zullen we de transferkosten die u aan ons hebt betaald, restitueren.

Wijzigingen:

Online - boekingen kunnen tot drie dagen voor de datum en tijd van de gereserveerde heenreis kosteloos worden gewijzigd, tenzij de prijs van de transfer verandert doordat het voertuig, het aantal voertuigen, het vakantieoord, het aantal passagiers, de tijd van de dag of seizoen, etc, anders is dan die van de oorspronkelijke boeking. Indien een onderdeel van een wijziging de originele prijs van de boeking verandert, wordt u de nieuwe prijs in rekening gebracht in overeenstemming met de details van de aangepaste boeking.

Voor wijzigingen binnen drie dagen van de geplande heenreis, dient u contact op te nemen met het administratieve team van Holiday Taxis, zoals hieronder.

Offline - boekingen kunnen op elk gewenst moment voor de geplande heenreis via e-mail worden aangepast door het administratieve team van Holiday Taxis op admin@holidaytaxis.com. Offline-administratiekosten van £ 10,00 per wijziging worden in rekening gebracht als u uw boeking aanpast via ons administratieteam in plaats van onze onlinefunctie.

De prijs van uw originele boeking wordt gewijzigd wanneer het gereserveerde product, voertuigtype, aantal voertuigen, vakantieoord, aantal passagiers, nachttarieven of seizoensgebonden tarieven veranderen. Er wordt een andere prijs in rekening gebracht overeenkomstig de nieuwe boeking plus administratiekosten.

Voor wijzigingen van boekingen kunnen we niet garanderen dat alle wijzingen mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van elementen zoals beschikbaarheid. Maar we zullen altijd proberen aan uw wensen te voldoen.

Onze verantwoordelijkheid voor uw boeking

Uw transfer zal aan de hand van deze boekingsvoorwaarden met redelijke bekwaamheid en zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en zullen u niet compenseren voor letsel, ziekte, dood, verlies, schade, uitgaven, kosten of een andere claim van iedere aard die het gevolg is van: -.

a) handeling(en) en/of nalatigheid van de betrokken persoon of personen;

b) de handeling(en) en/of nalatigheid van een derde die niets te maken heeft met de levering van de services onder deze overeenkomst en die niet te voorzien of onvermijdbaar zijn; of

c) ongewone of onvoorziene omstandigheden buiten onze macht, waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs als gepaste zorgvuldigheid was betracht; of

d) een gebeurtenis die noch wijzelf, noch onze medewerkers, agenten of leveranciers en subcontractors hadden kunnen voorzien of anticiperen, zelfs met alle gepaste zorgvuldigheid.

Wij beperken de hoogte van de compensatie die wij u zouden moeten betalen indien wij aansprakelijk gesteld worden onder deze clausule tot:

a) verlies van en/of schade aan bagage of persoonlijke bezittingen en geld,

Het maximumbedrag dat wij u hoeven te betalen is £25 per persoon in totaal, omdat verondersteld wordt dat u toereikende verzekering hebt genomen om dit soort verliezen te dekken.

b) Claims die niet vallen onder (a) hierboven of met betrekking tot letsel, ziekte of dood

Het maximumbedrag dat wij u moeten betalen is in totaal twee keer het bedrag dat door of namens de betrokken persoon of personen is betaald.

Het is een voorwaarde van onze aanvaarding van aansprakelijkheid onder deze clausule, dat u een kennisgeving stuurt van een claim aan ons en onze leverancier(s) die strikt in overeenstemming is met de klachtenprocedure die in deze voorwaarden is beschreven.

Wij zijn daarnaast niet aansprakelijk in de volgende situaties:

  • waar u verlies of schade lijdt die niet had kunnen worden voorzien ten tijde van uw boeking op basis van de informatie die u aan ons hebt verstrekt.
  • waar u verlies of schade lijdt met betrekking tot een zakelijke activiteit.
  • waar verlies of schade betrekking heeft op services die geen onderdeel vormen van onze overeenkomst met u.

Onderhevig aan deze boekingsvoorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk of zullen wij u niet compenseren als onze contractuele verplichtingen jegens u beïnvloed zijn door een gebeurtenis die wij niet, zelfs met alle gepaste zorgvuldigheid, hadden kunnen voorzien of vermijden. Onder deze gebeurtenissen wordt verstaan oorlog, oorlogsdreiging, rellen, civiele onrust, stakingen, rampen, terroristische activiteiten, slecht weer, optreden van een overheids- of publieke autoriteit, overmacht of andere gebeurtenissen buiten onze macht.

We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat u opgehaald wordt van het ophaalpunt op het tijdstip dat op uw boekingsvoucher vermeld staat. We kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of kosten die u moet maken, die voortvloeien uit onvermijdelijke vertragingen of vertragingen van redelijke duur, en het is uw verantwoordelijkheid om de taxi te boeken om u op tijd op te laten halen. Noch wij, noch de Leverancier zijn aansprakelijk voor enige verliezen die u hebt geleden (bijvoorbeeld een gemiste vlucht) doordat u niet voldoende tijd hebt genomen voor uw reis.

Uw verantwoordelijkheid voor de boeking

Wanneer uw uitgaande vlucht is vertraagd, wordt uw transfer automatisch aangepast en zal uw taxi u op de aangepaste aankomsttijd ophalen. Het kan zijn dat er een toeslag voor een nachtrit wordt gerekend.

Wanneer uw uitgaande vlucht om welke reden dan ook wordt omgeleid, zullen we, voor zover normaal gesproken verwacht kan worden, proberen om opnieuw een taxi te regelen, die u op het aangepaste landingstijdstip op uw originele luchthavenbestemming zal ophalen. IN GEVALLEN WAARBIJ DE MELDING VAN DE OMLEIDING VAN DE VLUCHT TE LAAT KOMT OM TE VOORKOMEN DAT DE TAXICHAUFFEUR OP DE ORIGINELE AANKOMSTTIJD NAAR DE LUCHTHAVEN REIST OF WACHT OP DE VLUCHT, KAN HET ZIJN DAT U EEN ANDERE TAXI MOET RESERVEREN EN EXTRA KOSTEN TER PLAATSE MOET BETALEN.

ALLE BOEKINGEN VOOR EEN SHUTTLETRANSFER VANAF UW ACCOMMODATIE NAAR DE BETREFFENDE LUCHTHAVEN MOETEN UITERLIJK 48 UUR VOOR VERTREK VANAF UW ACCOMMODATIE BIJ UW PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGER BEVESTIGD WORDEN. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM UW BOEKING VIA DE METHODE OP UW VOUCHER TE BEVESTIGEN EN ALS UW BOEKING NIET IS BEVESTIGD, KUNNEN WE NIET GARANDEREN DAT DE SERVICE KAN WORDEN GELEVERD. WE KUNNEN ECHTER NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE VERLIEZEN OF EXTRA KOSTEN.

Klachten

Als u een klacht heeft met betrekking tot uw transfer, dan dient u deze direct te melden bij onze plaatselijke vertegenwoordiger. Mocht uw klacht niet ter plekke opgelost worden, dan wordt u vriendelijk verzocht deze binnen 28 dagen na terugkeer schriftelijk aan ons door te geven. Vermeld hierbij uw boekingsreferentienummer en alle andere van toepassing zijnde informatie. Als u deze eenvoudige procedure niet volgt, hebben wij niet de mogelijkheid (gehad) om uw klacht te onderzoeken en te herstellen tijdens uw verblijf en kan dit een impact hebben op uw uit dit contract voortvloeiende rechten.

Eventueel verlies van of schade aan bagage moet zo snel mogelijk nadat is gebeurd, worden gerapporteerd aan de plaatselijke vertegenwoordiger. Indien er geen rapport wordt ingediend in het resort, wordt een claim niet in overweging genomen na terugkomst.

Wet en Rechtspraak

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de Engelse wet en het hof van Engeland en Wales heeft exclusieve rechtspraak over ieder dispuut of claim die omtrent deze voorwaarden ontstaat.

Speciale verzoeken

Alle speciale verzoeken moeten bij ons worden ingediend ten tijde van de boeking. Hoewel alle mogelijke moeite door ons zal worden gedaan om aan uw redelijke speciale verzoeken tegemoet te komen, kunnen wij niet garanderen dat ze worden voldaan.

Handicaps en medische problemen

We zijn geen bedrijf dat gespecialiseerd is in het bieden van aangepaste transfers, maar we doen alles wat in ons vermogen ligt om speciale voorzieningen te bieden voor eventuele medische behoeften. Indien u of een ander persoon in uw reisgezelschap een medisch probleem of een handicap heeft dat/die uw transfer kan beïnvloeden, dient u ons via uw agent van alle gegevens op de hoogte te stellen zodat wij indien mogelijk kunnen adviseren of uw gekozen transfer geschikt is.

U dient ons ten tijde van de boeking op de hoogte te stellen als er passagiers zijn die een rolstoel gebruiken. Laat ons ook weten of de rolstoel inklapbaar is of niet, zodat we het juiste voertuig voor uw vervoer reserveren.

Kinderzitjes

Eventueel verlies van of schade aan bagage moet zo snel mogelijk nadat is gebeurd, worden gerapporteerd aan de plaatselijke vertegenwoordiger. Indien er geen rapport wordt ingediend in het resort, wordt een claim niet in overweging genomen na terugkomst.

Overeenkomstig de EU-richtlijn 2003/20/EC is het volgende van toepassing:

Tot kinderen 1,35 meter lang of 12 jaar oud zijn (ongeacht wat er eerder komt), dient het juiste kinderzitje te worden gebruikt. Boven die lengte of leeftijd dienen kinderen een normale veiligheidsgordel voor volwassenen te dragen. Het is de verantwoording van de chauffeur om te controleren of kinderen op de juiste manier vastzitten. Voor gelicentieerde voertuigen die kinderen kunnen vervoeren zonder een passend kinderzitje geldt hiervoor een vrijstelling.

Gelicentieerde voertuigen moeten voldoen aan de volgende regels:-

  • Kinderen jonger dan drie mogen los achterin een gelicentieerde taxi/voertuig zitten waar geen kinderzitje aanwezig is.
  • Voor kinderen van drie jaar of ouder geldt dat ze een veiligheidsgordel voor volwassenen moeten dragen indien er geen kinderzitje aanwezig is of indien deze reeds bezet is.

Pendelbussen

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor kinderen jonger dan drie (mits zij op schoot van een ouder reizen en geen stoel voorin het voertuig innemen).

Kinderen van drie of ouder tellen altijd mee als passagier, zitten apart op een stoel en voor hen moet worden gereserveerd en betaald.

Privétransfers

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen achterin het voertuig zonder vast te zitten meereizen (op de schoot van een ouder) indien er geen kinderzitje beschikbaar is. Kinderen tellen wel mee in de bezetting van het voertuig.

Indien klanten ervoor kiezen om een kinderzitje te gebruiken of mee te brengen, dient het kind te worden inbegrepen bij het totaal aantal passagiers dat reist omdat er een plaats in het voertuig wordt bezet.

Kinderen van drie jaar of ouder tellen altijd mee als passagier, bezetten een plaats en dienen een veiligheidsgordel voor volwassenen te dragen indien er geen kinderzitje beschikbaar is.

Let op! Indien u ervoor kiest om een autostoeltje te gebruiken, raden we aan dat u uw eigen autostoeltje meebrengt om te voldoen aan de veiligheidsnormen. Indien aangevraagd ten tijde van de boeking, kunnen op bepaalde bestemmingen kinderzitjes vooraf worden gereserveerd. Kosten kunnen van toepassing zijn.

Gedrag

De Leverancier behoudt zich het recht voor om het vervoer af te breken wanneer u of iemand in uw gezelschap storend gedrag vertoont en/of u zich zodanig gedraagt dat u uw eigen veiligheid of die van de chauffeur van het voertuig in gevaar brengt. Noch wij, noch onze leveranciers accepteren aansprakelijkheid voor extra kosten die door u worden gemaakt wanneer een van onze leveranciers u vervoer weigert.

Het is passagiers niet toegestaan om alcoholische drank mee te nemen in het voertuig met de bedoeling deze tijdens de reis te consumeren. We behouden ons het recht voor om personen die onder de invloed zijn van alcohol of drugs, vervoer te weigeren.

Eventueel geleden schade of verliezen veroorzaakt door een passagier dienen volledig en rechtstreeks aan ons of aan een andere leverancier te worden vergoed voordat u de transfer verlaat. Indien u deze betaling niet maakt, bent u aansprakelijk voor eventuele claims (inclusief juridische kosten) die zijn gemaakt als gevolg van uw handelingen alsook voor alle kosten die wij maken voor het indienen van een aanklacht tegen u.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen of het gedrag van andere gasten of personen die niets te maken hebben met uw boeking of met ons.

Bagage

U mag één koffer of weekendtas van standaardformaat meenemen en één stuk handbagage van de afmeting die normaliter wordt toegestaan door luchtvaartmaatschappijen. Extra bagage kan naar ons oordeel worden geaccepteerd, maar:-

HIER KUNNEN EXTRA KOSTEN AAN VERBONDEN ZIJN WAARVOOR U OP HET MOMENT VAN HET VERVOER VERANTWOORDELIJK VOOR BENT.

U dient onze boekingsagent bij boeking op de hoogte te stellen indien u extra bagage wilt meenemen. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot surfboards, fietsen, kooitjes voor huisdieren of andere grotere items. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de voertuigen geschikt zijn voor uw behoeften. Indien u ons hiervan bij boeking niet op de hoogte stelt, bent u verantwoordelijk voor extra kosten die wij of onze leveranciers moeten maken voor het vervoer van dergelijke bagagestukken.