Skip to main content

Regulamin dostawcy

Należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Jego warunki, jak również określone informacje dotyczące potwierdzonego przewozu stanowią podstawę dla umowy z Dostawcą wyszczególnionym na voucherze potwierdzającym rezerwację. Na potrzeby niniejszego regulaminu określenia ""my"", ""nas"", ""nasz""... odnoszą się do dostawcy usług. Na potrzeby niniejszego Regulaminu rezerwacji przez określenie „Ty”, „Twój” oraz „pasażer/pasażerowie” rozumie się osobę wymienioną w rezerwacji jako pierwsza oraz wszystkie osoby, w imieniu których dokonano rezerwacji lub wszelkie inne osoby, którym przekazano rezerwację. Przewóz może być zapewniony przez niezależnego dostawcę lub dostawców. Dostawcy ci zapewniają usługi zgodnie z własnym regulaminem, który stanowi część Twojej umowy z nami. Niektóre z tych warunków mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność dostawcy wobec Ciebie. Dokonywanie rezerwacji i płatności za usługi przewozowe Rezerwacja zostaje potwierdzona, a między Tobą i Dostawcą zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest przewóz w chwili w chwili przekazania nam stosownej płatności. Do momentu otrzymania przez nas od pośrednika pełnej kwoty należnej za usługę przewozową nie jest zawierana żadna umowa. Ceny Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogłaszanych lub potwierdzanych cenach za przewóz. W przypadku gdy pośrednik rezerwacji nie poda prawidłowej, aktualnej ceny za przejazd, po potwierdzeniu rezerwacji umożliwimy Ci ponowną rezerwację z wykorzystaniem poprawionej ceny lub anulowanie przewozu i zwrot wszystkich wpłaconych środków. Zmiany i anulowanie Wszelkie zmiany lub anulowanie danych rezerwacji powinny być dokonywanie online lub przez wysłanie wiadomości do działu administracji serwisu conxxe pod adres admin@conxxe.com. Można też zadzwonić pod numer +44 1273 828 200 w godzinach pracy brytyjskiego biura, zgodnie z poniższym Regulaminem. Anulowanie: Rezerwację można anulować online w dowolnym momencie przed datą pierwszego (lub jedynego) etapu zarezerwowanego przewozu. W przypadku anulowania na więcej niż 5 dni przed zarezerwowanym terminem przewozu wychodzącego nie mają zastosowania opłaty za anulowanie, a pełna opłata za rezerwację zostaje zwrócona, w przypadku gdy została już pobrana. W przypadku anulowania rezerwacji na 5 dni przed zarezerwowanym terminem przejazdu powrotnego (włączając w to niewykorzystanie rezerwacji), opłata za anulowanie wyniesie 100% ceny rezerwacji. W przypadku nieprzetworzenia rezerwacji bezpośrednio online o ewentualnych opłatach decyduje data i godzina otrzymania telefonu lub wiadomości e-mail. Jeżeli posiadasz wykupione ubezpieczenie wakacyjne, możesz spróbować domagać się zwrotu opłat za anulowanie rezerwacji. Gdybyśmy z jakiegoś, pozostającego poza naszą kontrolą, powodu nie mogli zapewnić Ci zarezerwowanego przejazdu, zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania alternatywnego przejazdu w co najmniej takim samym standardzie jak pierwotnie zarezerwowany. W bardzo mało prawdopodobnym wypadku braku możliwości zapewnienia alternatywnego przewozu otrzymasz zwrot wszystkich przekazanych nam środków. Zmiany: Zmiany do rezerwacji można wprowadzać bezpośrednio online do trzech dni przed datą pierwsze (lub jedynego) etapu zarezerwowanego przewozu. Na trzy dni przed datą wyjazdu rezerwację można modyfikować wyłącznie w godzinach pracy biura brytyjskiego, przed datą pierwszego (lub jedynego) etapu przewozu, kontaktując się z działem administracji, pod adresem admin@conxxe.com lub numerem telefonu +44 1273 828 200. W przypadku zmodyfikowania rezerwacji w naszym dziale operacyjnym na trzy dni przed podróżą zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości £10,00. W przypadku gdyby cena pierwotnej rezerwacji uległa zmianie ze względu na zarezerwowany produkt, rodzaj pojazdu, liczbę pojazdów, wybrany kurort, liczbę pasażerów, zastosowanie nocnej taryfy, zmiany sezonowe itp., należy uiścić kwotę odpowiadającą zmodyfikowanej rezerwacji oraz opłatę administracyjną. W kwestii modyfikacji rezerwacji nie możemy zagwarantować, że wszystkie zmiany będą możliwe ze względu na kwestie typu dostępność. Niemniej jednak zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, by spełnić tego typu życzenia. Nasza odpowiedzialność za Twoją rezerwację Zgodnie z niniejszym Regulaminem rezerwacji organizacja przewozu zostanie przeprowadzona przy użyciu stosownych umiejętności i starań. Nie bierzemy odpowiedzialności ani nie wypłacamy odszkodowań za żadne urazy, choroby, śmierć, straty, zniszczenia, wydatki, koszty czy inne roszczenia wynikające z: -. a) działań i/lub niedopatrzeń poszkodowanych osób; b) zaniedbań stron trzecich niezwiązanych z zapewnieniem usług będących przedmiotem umowy, które były niemożliwe do przewidzenia i do uniknięcia lub c) niezwykłych albo niemożliwych do przewidzenia okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, których konsekwencji nie dało się uniknąć, mimo dołożenia wszelkich należnych starań lub d) wydarzeń, którego ani my, ani nasi pracownicy, pośrednicy, dostawcy czy podwykonawcy nie mogli przewidzieć ani im zapobiec, mimo dołożenia wszelkich należytych starań. Kwota odszkodowania, którą możemy wypłacić w przypadku ponoszenia odpowiedzialności zostaje ograniczona w następujących wypadkach: a) utrata i/lub zniszczenie bagażu lub rzeczy osobistych i pieniędzy, Maksymalna kwota odszkodowania wynosi łącznie £25 za osobę. Zakładamy, że korzystasz z odpowiedniego ubezpieczenia na pokrycie tego typu szkód. b) Roszczenia niepodlegające pod punkt (a) lub obejmujące urazy, choroby i śmierć Maksymalna kwota odszkodowania wynosi dwukrotność łącznej kwoty zapłaconej przez osobę poszkodowaną lub w jej imieniu. Warunkiem poniesienia przez nas odpowiedzialności jest wysłanie odpowiedniego zgłoszenia do nas i naszych kontrahentów zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie. Nie ponosimy także odpowiedzialności w następujących sytuacjach: Poniesienie wszelkich strat i zniszczeń, których nie dało się przewidzieć w momencie rezerwacji, na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji. Poniesienie strat czy zniszczeń związanych z działalnością biznesową. W przypadku gdy wszelkie straty czy zniszczenia związane są z usługami, które nie stanowią umowy pomiędzy nami a Tobą. Zgodnie z niniejszym Regulaminem rezerwacji nie jesteśmy zobowiązani do wypłaty odszkodowania w przypadku gdy zobowiązania wynikające z umowy zostały pogwałcone przez wydarzenie, którego nie mogliśmy przewidzieć ani uniknąć, mimo dołożenia wszelkich należytych starań. Wydarzenia te mogą obejmować takie przypadki jak wojna, zagrożenie wojną, zamieszki, cywilne poruszenie, strajki, katastrofy, działania terrorystyczne, złe warunki pogodowe, działania rządu lub władz państwowych, działania siły wyższej i innych zdarzeń pozostające poza naszą kontrolą. Zobowiązujemy się uczynić wszystko, co w naszej mocy, by upewnić się, że kierowca odbierze Cię z punktu odbioru o czasie wskazanym w voucherze rezerwacyjnym. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty czy koszty spowodowane przez uzasadnione i niemożliwe do uniknięcia opóźnienia. Do Twoich obowiązków należy zapewnienie taksówki, która odbierze Cię o odpowiedniej dla Ciebie godzinie. Ani my ani Dostawca nie ponosimy odpowiedzialności za żadne poniesione straty (włączając w to, przykładowo, spóźnienie się na samolot) wynikające z braku zorganizowania przez Ciebie odpowiedniego czasu na podróż. Twoja odpowiedzialność za rezerwację W przypadku opóźnienia lub anulowania wylotu prosimy skontaktować się z nami, korzystając z numeru telefonu widocznego na voucherze rezerwacyjnym. Ponadto, w przypadku lotów z przesiadkami, gdzie pierwszy etap podróży został opóźniony lub anulowany, powodując tym samym dalsze opóźnienia w dostaniu się do miejsca docelowego, w którym zarezerwowano przejazd, należy podać nam nowe dane podróży, umożliwiające przeorganizowanie transportu. W niektórych miejscach mogą mieć zastosowanie nocne stawki. Jeżeli nowa data przyjazdu przypada na okres stosowania stawek nocnych, masz obowiązek je uiścić. Brak informacji o anulowanych czy zmodyfikowanych lotach może skutkować zapewnieniem transportu zgodnie z pierwotnymi danymi rezerwacji. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności ani nie zwracamy środków. W przypadku gdy wylot z jakiegoś powodu uległ zmianie, zastosujemy wszelkie dostępne środki celem przeorganizowania przyjazdu taksówki na pierwotne lotnisko docelowe o nowym czasie lądowania. W SYTUACJI GDY PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZMIANIE LOTU NASTĄPI ZBYT PÓŹNO, BY ZAPOBIEC PRZYJAZDOWI TAKSÓWKARZA NA LOTNISKO LUB OCZEKIWANIU NA SAMOLOT, KTÓRY MIAŁ PRZYLECIEĆ O PIERWOTNEJ GODZINIE, KONIECZNE MOŻE OKAZAĆ SIĘ ZAREZERWOWANIE NOWEJ TAKSÓWKI ORAZ WNIESIENIE DODATKOWYCH STOSOWNYCH OPŁAT. WSZELKIE REZERWACJE PRZEWOZÓW WAHADŁOWYCH Z MIEJSCA NOCLEGU NA OKREŚLONE LOTNISKO NALEŻY POTWIERDZAĆ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM CO NAJMNIEJ 48 GODZIN PRZED WYJAZDEM Z MIEJSCA NOCLEGU. DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻY POTWIERDZENIE REZERWACJI ZA POMOCĄ METODY WIDOCZNEJ NA VOUCHERZE. W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA REZERWACJI NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ WYKONANIA USŁUGI. W TAKIM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY CZY DODATKOWE KOSZTY. Reklamacje Wszelkie skargi dotyczące dowolnego aspektu przewozu należy kierować do naszego lokalnego przedstawiciela. W przypadku braku rozwiązania problemu na szczeblu lokalnym prosimy o przekazanie jej nam na piśmie w ciągu 28 dni powrotu do domu, podając numer referencyjny rezerwacji innych istotnych informacji. W przypadku niewykonania tej prostej procedury nie będziemy mogli zbadać ani zareagować na skargę w czasie Twojego pobytu miejscu noclegu. Może to mieć wpływ na Twoje prawa wynikające z niniejszej umowy. Wszelkie straty czy uszkodzenia bagażu należy zgłaszać lokalnemu przedstawicielowi tuż po zaistnieniu szkody. W przypadku braku zgłoszenia w ośrodku noclegowym nie otrzymasz żadnego zwrotu po powrocie. Prawo i ustawodawstwo Niniejszy Regulamin podlega pod prawo angielskie. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu rozpatrują wyłącznie sądy Anglii i Walii. Specjalne życzenia O wszelkich specjalnych życzeniach należy informować nas z chwilą dokonania rezerwacji. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić specjalne życzenia w rozsądnym zakresie, lecz nie możemy zagwarantować ich zrealizowania. Niepełnosprawność i problemy zdrowotne Nie specjalizujemy się w przewozie osób niepełnosprawnych, lecz zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, by spełnić ewentualne specjalne wymagania. Jeżeli Ty lub którykolwiek z pasażerów cierpi na problemy zdrowotne lub niepełnosprawność mogącą wpłynąć na przejazd, należy przekazać nam pełne informacje, wysyłając je do naszego pośrednika rezerwacji przed potwierdzeniem rezerwacji. Dzięki temu będziemy mogli poinformować Cię, czy wybrane rozwiązania są dostępne. Prosimy o stosowną informację podczas dokonywania rezerwacji, w przypadku gdy któryś z pasażerów porusza się na wózku inwalidzkim. Prosimy też o określenie, czy wózek jest składany, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić odpowiedni, dostosowany do Twoich potrzeb pojazd. Foteliki dziecięce W niektórych krajach obowiązkowe jest korzystanie z fotelików dziecięcych lub podstawek podwyższających. W takim wypadku podczas rezerwacji zostanie podana odpowiednia informacja. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany czy modyfikacje lokalnych przepisów. Jak głosi dyrektywa UE nr 2003/20/WE: Dzieci muszą korzystać z odpowiednich fotelików dziecięcych do osiągnięcia 135 cm wzrostu lub wieku 12 lat (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Po osiągnięciu 135 cm wzrostu lub 12 lat dzieci należy zapinać pasami bezpieczeństwa dla dorosłych. Kierowca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dziecko zostało odpowiednio przypięte. Istnieje wyjątek dla samochodów licencjonowanych — mogą one przewozić dzieci, nawet jeśli odpowiedni fotelik dziecięcy nie jest dostępny. Licencjonowane pojazdy podlegają następującym zasadom: Dzieci poniżej trzeciego roku życia, w przypadku braku fotelika dziecięcego, mogą podróżować nieprzytrzymane pasami na tylnym siedzeniu. Dzieci w wieku powyżej trzech lat należy przypinać pasami dla dorosłych w przypadku niedostępności lub braku fotelika dziecięcego. Przewozy wahadłowe Dzieci poniżej trzeciego roku życia mogą podróżować bez opłat (o ile siedzą na kolanach osoby dorosłej i nie zajmują przednich miejsc w pojeździe). Dzieci w wieku powyżej trzech lat są zawsze liczone jako pasażer, zajmują osobne miejsce i w związku z tym należy uiścić za nie pełną opłatę. Przewozy prywatne W przypadku braku fotelika dzieci w wieku poniżej trzech lat mogą podróżować nieprzypięte pasami (na kolanach osoby dorosłej) w tylnej części pojazdu. Niemniej jednak obecność dziecka oznacza zajęte miejsce w pojeździe. Jeżeli zdecydujesz się wykorzystać lub zabrać ze sobą fotelik dziecięcy, należy wliczać dziecko w łączną liczbę pasażerów ze względu na konieczność zajęcia miejsca w pojeździe. Dzieci od trzeciego roku życia zawsze liczą się jako pasażerowie zajmujący miejsce. W przypadku braku fotelika dziecięcego muszą korzystać z pasów bezpieczeństwa dla dorosłych. NB — W przypadku gdy rodzice zdecydują się skorzystać z fotelika samochodowego, zalecamy zabranie własnego sprzętu w celu zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa. W niektórych kurortach wypoczynkowych można na życzenie zarezerwować foteliki dziecięce. W takich wypadkach mogą mieć zastosowanie opłaty. Zachowanie Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia przewozu w uzasadnionych przypadkach, jeżeli zachowanie Twoje lub osób towarzyszących jest w jakikolwiek sposób destruktywne i/lub wpływa na bezpieczeństwo pasażerów lub kierowcy pojazdu. W takiej sytuacji ani my ani nasi dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez Ciebie lub osoby towarzyszące. Pasażerom nie wolno wnosić do pojazdów napojów alkoholowych w celu spożywania ich podczas jazdy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewiezienia osoby, która sprawia wrażenie będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pełna opłata za wszelkie szkody lub straty spowodowane przez pasażerów musi zostać przekazana bezpośrednio nam lub dostawcy przed rozpoczęciem przewozu. W przypadku niedokonania płatności ponosisz odpowiedzialność za wszelkie roszczenia (w tym koszty prawne) wystosowane wobec nas w wyniku Twoich działań, włączając w to ewentualne koszty poniesione w związku z dochodzeniem roszczeń. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania czy zachowania innych gości lub osób, które nie mają żadnego związku z Twoją rezerwacją czy z nami. Bagaż Wszystkie rodzaje pojazdów dopuszczają jedną walizkę standardowej wielkości (około 70 cm wysokości, 47 cm szerokości, 21 cm głębokości) oraz jedną niedużą sztukę bagażu podręcznego na pasażera. Prosimy pamiętać, że bagaż podręczny będzie przewożony w pojeździe razem z Tobą i w związku z tym nie może on być zbyt duży. Dodatkowy bagaż może być przewożony za naszą zgodą. PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE MOŻE SIĘ TO ZWIĄZAĆ Z DODATKOWYMI OPŁATAMI, KTÓRE PONIESIESZ PODCZAS PRZEWOZU. Prosimy o stosowną informację podczas procesu rezerwacji w przypadku planowania podróży z dodatkowym bagażem, włączając w to, między innymi, deski surfingowe, rowery, transportery dla zwierząt czy inne ponadwymiarowe przedmioty. Umożliwi nam to zapewnienie odpowiedniego pojazdu. W przypadku braku informacji podczas dokonywania rezerwacji ponosisz odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty wynikające z przewozu tych przedmiotów wobec nas i podwykonawców.